သူငယ်တန်းမှ ဒုတိယတန်းအထိ ကျောင်းသား ကျောင်းသူများကို ဝူရှူးအတန်းများ တက်ရောက်နိုင်အောင် စီစဉ်ပေးပါသည်။ တတိယတန်းနှင့် အထက် ကျောင်းသား ကျောင်းသူများသည် Basketball အတန်းများကို တက်ရောက်နိုင်ပါသည်။