စာကြည့်တိုက် အချိန်က GMHS ကျောင်းမှ တွဲဖက်သင်ရိုးဝင်ဘာသာရပ်များထဲမှ တစ်ခုဖြစ်ပါသည်။ တစ်ပတ်တစ်ချိန် ကျောင်းသားများက စာကြည့်တိုက် တွင် သူတို့စိတ်ဝင်စားသော စာအုပ်များကို လေ့လာ ဖတ်ရှုကြပါသည်။